مقالات آموزشی و کاربردی رایانش ابری مقالات مفید دانشگاهی
هرکس از خدا بپرهیزد و ترک گناه کند خداوند برای او راه نجاتی قرار می دهد و مشکلات او را حل می کند و رزق او را وسعت می بخشد

مقاله پردازش زبا ن محاوره ای Unsupervised Part-of-Speech Tagging with Bilingual Graph-Based Projections

مقاله پردازش زبا ن محاوره ای Unsupervised Part-of-Speech Tagging with Bilingual Graph-Based Projections Unsupervised Part-of-Speech Taggingwith Bilingual Graph-Based Projections ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان 4,160 تومان 20% تخفیف

مقاله پردازش زبا ن محاوره ای String Re-writing Kernel

مقاله پردازش زبا ن محاوره ای String Re-writing Kernel String Re-writing Kernel ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان 3,640 تومان 30% تخفیف

مقاله پردازش زبا ن محاوره ای Speculative Execution in a Distributed File System

مقاله پردازش زبا ن محاوره ای Speculative Execution in a Distributed File System Speculative Execution in a Distributed File System ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان 4,160 تومان 20% تخفیف

مقاله پردازش زبا ن محاوره ای Learning Evaluation Functions for Global Optimization

مقاله پردازش زبا ن محاوره ای Learning Evaluation Functions for Global Optimization Learning Evaluation Functions for Global Optimization ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان 4,680 تومان 10% تخفیف

مقاله پردازش زبا ن محاوره ای Fast and Robust Neural Network Joint Models for Statistical Machine

مقاله پردازش زبا ن محاوره ای Fast and Robust Neural Network Joint Models for Statistical Machine Fast and Robust Neural Network Joint Models for Statistical Machine ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان 4,680 تومان 10% تخفیف
تعداد صفحه(1):